Vedtægter

Vedtægter for Albertslund Basketball Klub

§1 Foreningens navn

§1 Albertslund Basketball Klub

§2 Foreningens hjemsted

§2 Albertslund Kommune

§3 Foreningens formål

§3 Albertslund Basketball Klub er en basketball klub, hvis formål det er at:

3.1 Fremme interessen for basket blandt børn og unge i lokalområdet

3.2 Udvikle sine spillere, trænere, ledere og hold.

3.3 Styrke kammeratskabet mellem klubbens medlemmer.

§4 Medlemskab

4.1 Alle som er interesseret i at gå til Basketball, kan prøve dette i 14 dage uden at skulle melde sig

ind. Hvis man efterfølgende stadig vil gå på holdet kræver det medlemskab

4.2 Alle, der går ind for foreningens formål og værdier, kan blive medlem. Man er medlem af

foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.3 Indmeldelse foregår gennem klubbens medlemssystem på klubbens hjemmeside. Ved

indmeldelsen skal medlemmet erklære at ville efterleve klubbens Code Of Conduct. se mere under

§12.

4.4 Umyndige og personer under værgemål skal indmeldes af værge eller forældre.

4.5 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af

generalforsamlingen.

4.6 Udmeldelse skal foregå skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen

4.7 Kontingent betales forud. Sker indmeldelsen midt i en kontingentperiode betales kun et

startkontingent svarende til den resterende del af perioden

4.8 Der betales kontingent 1. februar og 1. august

4.8 Kontingentets størrelse fastsættes for et år af gangen af den ordinære generalforsamling.

Vedtægter 2024

4.9 Forfaldne kontingenter bortfalder ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

4.10 Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

4.11 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens

hjemmeside/Facebook-side med mindst 1 måneds varsel og ikke mere end 2 måneders varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

Indkaldelsen skal indeholde sted, dato, klokkeslæt og dagsorden for generalforsamlingen

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have

kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

5.4 Stemmeret i foreningen: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn

under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3

flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis

dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle

kampvalg.

5.7 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

5.8 Ingen afstemning efter disse vedtægter må foregå ud fra spørgsmålet, om hvorvidt nogen er

imod punktet eller valget. Alle afstemninger skal godkendes ved positive tilkendegivelser.

5.9 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

5.10 Dirigenten forestår den praktiske gennemførelse af alle afstemninger.

5.11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Formanden gennemfører valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Generalforsamlingens lovlighed, herunder dens rettidige indkaldelse, bekræftes

4. Formandens beretning med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål

5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende

regnskabsår fremlægges til diskussion.

6. Fastsættelse af kontingentsatser for næste sæson.

7. Forslag fra bestyrelsen. Disse skal offentliggøres sammen med generalforsamlingens

indkaldelse.

8. Forslag fra øvrige medlemmer

Generalforsamlingen.

9. Valg af bestyrelse:

a. formand vælges på lige år

b. Næstformanden vælges på ulige år

c. kasserer vælges på ulige år

d. øvrige bestyrelsesmedlemmer (2–4 personer) vælges for 1 år.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

11. Eventuelt.

5.12 Hvis ikke alle bestyrelsesposter kan besættes, skal dirigenten indkalde til en ekstraordinær

generalforsamling ikke tidligere end 14 dage og ikke senere end 1 måned efter den igangværende

generalforsamling.

5.13 Til at lede klubben i mellemtiden vælger generalforsamlingen en konstitueret bestyrelse.

5.14 Kan generalforsamlingen ikke vælge en konstitueret bestyrelse, bliver den afgående bestyrelse

siddende til den i §6 stk. 2 nævnte ekstraordinære generalforsamling.

5.15 Denne bestemmelse finder også anvendelse, for så vidt det reviderede regnskab ikke kan

godkendes af generalforsamlingen, eller generalforsamlingen efter forhandling ikke kan nå til

enighed om kontingentsatserne for det kommende år.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/3 del af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter

modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved

den ordinære generalforsamling.

Vedtægter 2024

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fordeler opgaverne mellem sig, som det findes

mest hensigtsmæssigt.

7.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelighed

er formandens stemme afgørende.

7.3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

7.4 Bestyrelsesformanden - eller i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens

møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det

nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor

formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til

formandens kundskab.

7.5 Medlemmer i bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Minimum en formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer

7.6 Bestyrelsen vælges som beskrevet nedenstående:

- Formand vælges på lige år

- Næstformanden vælges på ulige år

- Kasserer vælges på ulige år

- Øvrige bestyrelsesmedlemmer (2–8 personer) vælges for 1 år.

- Revisor – vælges for 1år

7.7 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen

i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.8 Formanden står for at indhente børneattest på alle der er medlem af klubstaben.

§8 Trænere

8.1 Trænerne er ansat af bestyrelsen til at opfylde klubbens målsætninger overfor de enkelte hold.

8.2 Træneren foretager de sportslige valg omkring sit hold, herunder valg af spillere, taktik og

træningsmetoder.

8.3 Træneren har ansvaret for sine spillere når de optræder i forbindelse med aktiviteter i klubbens

navn. Herunder ansvaret for sine spilleres opførsel og velbefindende. Træneren har yderligere

ansvaret for at lade klubbens formål kommer til udtryk i forbindelse med sit virke.

Vedtægter 2024

8.4 Trænerne vil modtage skattefrigodtgørelse.

§9 Regnskab/økonomi

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en

status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af

generalforsamlingen valgte revisor.

9.4 Kassereren skal inden den 1. februar for året før afgive driftsregnskab og status pr. 31.

december til revisorerne.

§10 Dispositionsret

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til

at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen

underskrive aftalen. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage

dispositioner på vegne af foreningen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

§11 Vedtægtsændringer

§11 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,

når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for

forslaget.

§12 Code of Conduct

12.1 Respekt: Alle medlemmer af klubben skal vise respekt for hinanden, trænere, dommere og

modstandere både på og uden for banen.

12.2 Fair play: Vi forpligter os til at spille ærligt og respektfuldt, følge reglerne og acceptere

dommernes afgørelser uden diskussion.

12.3 Samarbejde: Vi værdsætter teamwork og støtter hinanden både i sejr og nederlag. Vi

opmuntrer til en positiv og inkluderende atmosfære.


12.4 Ansvar: Alle medlemmer forventes at møde op til træning og kampe til tiden, være forberedte

og deltage aktivt. Vi passer på udstyr og faciliteter.

12.5 Sundhed og sikkerhed: Vi prioriterer spillernes sundhed og sikkerhed ved at følge

retningslinjer for skadesforebyggelse og rapportere eventuelle skader til trænerne.

12.6 Respekt for ejendom: Vi behandler faciliteter, udstyr og ejendom med omhu og respekt, og vi

forventer det samme af andre.

12.7 Ansvarlig kommunikation: Vi kommunikerer på en hensigtsmæssig og respektfuld måde,

undgår mobning, diskrimination og upassende sprog.

12.8 Forældreengagement: Vi opfordrer forældre til at støtte og opmuntre deres børn, respektere

trænernes beslutninger og deltage positivt i klublivet.

12.9 Konfliktløsning: Hvis der opstår uoverensstemmelser eller konflikter, håndterer vi dem

konstruktivt og respektfuldt ved at søge dialog og løsninger sammen.

12.10 Kontinuerlig forbedring: Vi stræber efter at forbedre os både individuelt og som hold, ved at

være åbne for feedback, lære af vores fejl og arbejde hårdt for at nå vores mål.

Denne adfærdskodeks skal være tydeligt kommunikeret til alle medlemmer af klubben og bør være

grundlaget for et sundt og positivt miljø både på og uden for banen.

§13 Opløsning af foreningen

13.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af

foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget

kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under

halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor

beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet

af fremmødte.

13.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den

opløsende generalforsamling

13.3

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. marts 2024